Sunday, February 17, 2008

Saturday, February 16, 2008

rsnf;rwfwd

vlqdkpGm

urBmudkrSD 23 ƒ'D*&D

tjcDuyif wdrf;apmif;edefa&vwf

jzwfvrf;vdkufvlvdkuf

ezl;odkufwl;vluwl;yem/

rmeudkc0gcs

cH,lcsufudk qD;qdk;

rdk;cg;&D aomufvluaomuf/

wpfa,muf h h h h h h hh

ESpfa,muf h h h h h h hh h h

oHk;a,muf h h h h h h h h h h

&GDravmuf?

ausmufaqmifudktm;us

a*smifxJu zGJ&musao#w&GD

q}uGD'\ewGdeefh usifudkif/

oDtdk&DrSdkwufwdeefh &xm;jydkifqGJ,if;

vdkifa}umwif;a&vdk hqdkcsifqdk/

tydkr,Sda& oduQmwcsyfudk

tvdk,Sda& &duQmweyfrsdKzdk h/

tcsdKoum&Sm yk&pfrsufESmwydkif;eef h

ordkif;bif;*sD rcHESdkif?

(v_dif; *p>y)

&GufEkjyefcsdef &cdkifuAsmoD;oef@pkpnf;r_ pmtkyfu ul;,lazmfjyygonf?

စဥ္းစားစရာ

မင္းတို ့ဒီလိုလုပ္ခဲ ့လို ့
ငါတို ့ဒီလိုခံေနၾကရတယ္။

မင္းတို ့ဒီလိုလုပ္ေနလို ့
ငါတို ့ဒီလိုခံေနၾကရတယ္။

မင္းတို ့ဒီလိုဆက္လုပ္ရင္
ငါတို ့ .............။

ခိုင္ေနာင္ဂ်ိန္

ဘ၀ နန္ ့ ဆႏၵ

ညိဳမႈိင္းမိႈင္း ေတာအုပ္နန္ ့
စိမ္းလန္းေရ လယ္ကြင္းျပင္
ငါခင္မင္ျမတ္နိုးေရ .....။

ျပာလဲ့လဲ့ ပင္လယ္ျပင္
ညင္သာေရလီညင္းတိနန္ ့
တဖြဲဖြဲ မိုးစက္တိၾကားမွာလည္း
ငါပီတိျဖစ္ဖူးခေရ ......။

ေယဒါလဲ ့
စိမ္းပုတ္ပုတ္ ယူနီေဖါင္းနန္ ့
မဲၾကဳတ္ၾကဳတ္ မုဆိတ္တိကို
ငါ ႏွလံုးပ်ိဳ ့ေရ ........။

ေအာက္ျပည္ ေအာက္ရြာက
စိမ့္၀င္လာေရ
ေအာက္သိုးသိုးလီသံတိကို
ၾကားရစြာ ငါ့နားေညာင္းေရ .......။

ေယဇူးနန္ ့
အျဖဴေရာင္ ျပည္ဖံုးကား
ႏွင္းခဲတိၾကားမွာ
ငါသြီးခဲေကေလ့ ခဲလီပတ္စီဖိ ....။


ခိုင္ေနာင္ဂ်ိန္

About This Blog

About This Blog

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP